Dương Triều Blog

mysql_password 0

Reset mật khẩu MySQL trong CentOS

service mysql stop sudo mysqld_safe –skip-grant-tables & mysql -u root use mysql; update user set password=PASSWORD(“PUT_A_NEW_PASSWD_HERE”) where User=’root’; flush privileges; exit service mysql stop service mysql start

ngon-ngu-viet-hoa 0

Hướng dẫn Việt Hóa plugin WordPress

Demo: Plugin JetPack Plugin này sử dụng file Việt hóa đuôi: jetpack-vi.mo được mã hóa riêng nên không Việt hóa bằng Notepad++ được. Vào: https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/jetpack/dev/vi/default Export thành file .po về dùng Notepad++ việt hóa. Như mình...

404 3

Khắc phục lỗi 404 plugins/feedback.php

Mấy nay tự nhiên trong Webmaster tools thông báo lỗi 404 quá chừng. dạng như: http://www.domain.com/plugins/feedback.php?href= Nguyên nhân chính có thể là do Facebook Comments Plugin nếu không cần thiết có thể xóa đi. Hoặc bạn có...