Dương Triều Blog

squid-logo-lucky-2 0

Hướng dẫn cách tạo Proxy từ VPS CentOS

Cài đặt squid cho VPS CentOS yum -y install squid Cho squid khởi động cùng server chkconfig squid on Cấu hình cho squid nano /etc/squid/squid.conf Thêm vào cuối via off forwarded_for off request_header_access Allow allow...

mysql_password 0

Reset mật khẩu MySQL trong CentOS

service mysql stop sudo mysqld_safe –skip-grant-tables & mysql -u root use mysql; update user set password=PASSWORD(“PUT_A_NEW_PASSWD_HERE”) where User=’root’; flush privileges; exit service mysql stop service mysql start

ngon-ngu-viet-hoa 0

Hướng dẫn Việt Hóa plugin WordPress

Demo: Plugin JetPack Plugin này sử dụng file Việt hóa đuôi: jetpack-vi.mo được mã hóa riêng nên không Việt hóa bằng Notepad++ được. Vào: https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/jetpack/dev/vi/default Export thành file .po về dùng Notepad++ việt hóa. Như mình...