Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Linux Malware Detect trên CentOS

Linux-Malware-Detect

Cập nhật thư viên cho VPS

yum update -y

Wget LMD về:

wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz

Giải nén:

tar xfz maldetect-current.tar.gz

Vào thư mục cài đặt:

cd maldetect-*

Chạy script để cài đặt:

./install.sh

Cấu hình trong file config:

vi /usr/local/maldetect/conf.maldet

email_alert=1 – Bật thông báo qua mail
email_addr=”[email protected]” – Nhập email nhận thông báo
quar_hits=1 – Cách li mã độc và thông báo.
quar_clean=1 – Làm sạch mã độc

 

Một số câu lệnh phổ biến của Linux Malware Detect.

Quét toàn bộ file trong thư mục

maldet -a /path/to/directory

Cập nhật bản mới nhất

maldet -u

Remove Linux Malware Detect

cd /usr/local/maldetect
./uninstall.sh

Xem hướng dẫn thêm

maldet - h
Updated: 28/07/2016 — 9:47 chiều
Dương Triều Blog © 2016