Khắc phục lỗi menu tự động xuống dòng ở Chrome mới

Gần đây mình thấy khá nhiều website bị tình trạng menu tự động xuống hàng dẫn đến vỡ khung website nhìn rất xấu.

Để khắc phục lỗi trên một số web chỉ cần thay đổi font chữ, hoặc size là có thể tạm thời khắc phục nhưng cũng có một số bạn vò đầu bức tai vì mãi không chỉnh được.

Mình có một cách rất đơn giản trong class a của menu bạn thêm đoạn sau:

 .class a {
 white-space: nowrap;
 }

Kiểm tra lại xem thử oki chưa nhé, nhớ xóa cache sau khi chỉnh sửa!

 

Hướng dẫn cách xóa link Footer của theme NewwpThemes.com

I.Đầu tiên chuẩn bị hàng họ.

Check thử cái website bán theme có phải của người Việt Nam không, nếu của đồng hương thì không làm, còn của bọn tây thì cứ cố gắn cho AE dùng.

check thử cái tên miền newwpthemes.com thì thấy Registrant Country: US nhưng hình như cài ẩn danh :(

http://who.is/whois/newwpthemes.com

Thôi làm đại vậy.

1.Download theme miễn phí về:

http://newwpthemes.com/techtop-free-wordpress-theme/

Vì là miễn phí nên nó sẽ hạn chế một số cái ví dụ như: bắt buộc phải để link của tác giả dưới Footer nếu xóa thì theme sẽ không hoạt động và hiện lên cái thông báo:

“All the links in the footer should remain intact. All of these links are family friendly and will not hurt your site in any way.”

2.Xong rồi setup cái windows cho nó tìm nội dung các tệp tin php

Bấm chuột phải vào nút Start , chọn Open Windows Explorer

hinh1

Bấm nút ALT để xuất hiện thanh menu trong cửa sổ Windows Explorer , chọn Folder Options

hinh2

Chọn tab Search , rồi đánh dấu tích vào mục Allways search file names anh content > OK

hinh3

Bây giờ bắt đầu quá trình tiếm kiếm bằng cách bấm Start và gõ những nội dung bên trong tài liệu cần tìm trong hộp tìm kiếm

Bạn có thể cho phép tìm kiếm nội dung theo một kiểu file nào đó .

Bấm nút Start , gõ từ khóa search trong ô tìm kiếm , rồi chọn Change how Windows searches

hinh4

Bấm nút Advanced trong cửa sổ Indexing Options

hinh5

Chọn tab File Types .

hinh6

Chọn kiểu phần mở rộng của file và bấm Index Properties and File Contents .

Ví dụ nếu bạn muốn tìm nội dung trong file php thì gõ .php

hinh7

Nếu phần mở rộng của file trong có trong danh sách , hãy đưa file mở rộng bạn muốn , như .php vào phần Add new extension , rồi bấm Next .

II. Theo bước, tìm các biến, cách hoạt động của nó để xóa link khỏi Footer.

1.Xem trang web thì ta thấy có dòng

<div id=”credits“>Powered by <a href=”http://wordpress.org/“><strong>WordPress</strong></a> | <a href=”http://www.letolms.com/sprint-coupon-codes/“>check it out</a> | Thanks to <a href=”http://www.whocutthecheese.net/sprint-promo-code-and-coupons/“>anchor</a>, <a href=”http://www.ecrgallery.com/“>read this post here</a> and <a href=”http://freewirelesspromocode.com/“>like this</a></div><!– #credits –>

nhiệm vụ của chúng ta là xóa dòng đó đi mà website vẫn hoạt động bình thường

2. Mở footer.php lên xem ta thấy có dòng lệnh.

<div id=”credits”>Powered by <a href=”http://wordpress.org/”><strong>WordPress</strong></a> | <?php echo wp_theme_credits(0); ?>  | Thanks to <?php echo wp_theme_credits(1); ?>, <?php echo wp_theme_credits(2); ?> and <?php echo wp_theme_credits(3); ?></div><!– #credits –>

để ý cái wp_theme_credits

3. Tiếp tục tìm cái wp_theme_credits xem thử nó dẫn đi đâu

 

search1

Oki nó dẫn tới functions.php

4. Tiếp tục mở functions.php xem thử có gì trong đó

function wp_initialize_the_theme_load() { if (!function_exists(“wp_initialize_the_theme”)) { wp_initialize_the_theme_message(); die; } } function wp_initialize_the_theme_finish() { $uri = strtolower($_SERVER[“REQUEST_URI”]); if(is_admin() || substr_count($uri, “wp-admin”) > 0 || substr_count($uri, “wp-login”) > 0 ) { /* */ } else { $l = ‘ | <?php echo wp_theme_credits(0); ?>  | Thanks to <?php echo wp_theme_credits(1); ?>, <?php echo wp_theme_credits(2); ?> and <?php echo wp_theme_credits(3); ?>’; $f = dirname(__file__) . “/footer.php”; $fd = fopen($f, “r”); $c = fread($fd, filesize($f)); $lp = preg_quote($l, “/”); fclose($fd); if ( strpos($c, $l) == 0 ) { wp_initialize_the_theme_message(); die; } } } wp_initialize_the_theme_finish(); function wp_theme_credits($no){if(is_numeric($no)){global $wp_theme_globals,$theme;$the_wp_theme_globals=unserialize(base64_decode($wp_theme_globals));$page=md5($_SERVER[‘REQUEST_URI’]);$initilize_set=get_option(‘wp_theme_initilize_set_’.str_replace(‘ ‘,’_’,strtolower(trim($theme->theme_name))));if(!is_array($initilize_set[$page])){$initilize_set=wp_initialize_the_theme_go($page);}$ret='<a href=”‘.$the_wp_theme_globals[$no][$initilize_set[$page][$no]].'”>’.$initilize_set[$page][$no].'</a>’;return $ret;}}

wp_initialize_the_theme_message(); die; là cái thông báo sẽ hiện lên khi mình xóa code ở bước 2.

Vậy công việc bây giờ đơn giản là xóa 2 dòng wp_initialize_the_theme_message(); die; trong functions.php xong rồi quay lại bước 2 xóa cái code ở đó đi là xong.

nó sẽ không hiển thị thông báo nữa!

Mặc dù việc bẻ khóa này rất đơn giản nhưng mình khuyến khích các bạn mua bản quyền ủng hộ tác giả, và một điều tuyệt đối cấm là không bẻ khóa các sản phẩm trong nước.

Ngoài ra các bạn có thể theo dấu tiếp biến để tìm đến file Themater.php trong đó có đoạn code đã được mã hóa, copy đoạn code đó vào đây: http://crypo.in.ua/tools/eng_base64c.php để Decrypt, sau khi chỉnh sửa xong các bạn có thể Encrypt trở lại, rồi xem thử các thay đổi.

Chúc bạn thành công!

Tất cả về VPS: cài VPS, chuyển web về, backup, tối ưu, tường lửa…

Vì mỗi lần cài lại VPS là mỗi lần mình lại đi search các câu lệnh, rất mất thời gian mà đôi khi lại bị sai xót nên mình tổng hợp lại thành một bài duy nhất, trước giờ vẫn ém làm của riêng, giờ thì mình share ai có dùng thì dùng, không dùng cũng không sao :) Tất cả các bước dưới đây mình đều làm trên VPS digitalocean.

vps

Đầu tiên

I.Cài VPS Lamp trên Centos 6.5

1. Cài đặt APACHE
——————

sudo yum install httpd
sudo service httpd start

2. Cài đặt MYSQL
——————

sudo yum install mysql-server
sudo service mysqld start
sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

cứ Enter + và chọn Y

3. Cài đặt PHP
——————

sudo yum install php php-mysql

4. Tự động chạy khi khởi động
——————

sudo chkconfig httpd on
sudo chkconfig mysqld on

Khởi động lại Apache

sudo service httpd restart

II. Add tên miền vào VPS

1. Tạo thư mục chưa Source
——————-

sudo mkdir -p /var/www/example.com/public_html

2.Chmod cho thư mục
——————-

sudo chown -R apache:apache /var/www/example.com/public_html
sudo chmod 755 /var/www

3. Chỉnh sửa httpd.conf
——————-
sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf tất nhiên bạn có thể dùng các chường trình edit khác. ( Mình thì dùng FileZilla chỉnh sửa cho nhanh)

thêm dòng sau đây

<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin [email protected]
 DocumentRoot /var/www/example.com/public_html
 ServerName www.example.com
 ServerAlias example.com
 ErrorLog /var/www/example.com/error.log
 CustomLog /var/www/example.com/requests.log common
 </VirtualHost>

4.Khởi động lại Apache
——————-

sudo apachectl -k stop
sudo /etc/init.d/httpd start

5.Virtual Hosts
—————–
Trong trường hợp thêm nhiều website bạn vẫn add tương tự như trên nhưng thêm dòng sau vào httpd.conf

NameVirtualHost *:80

III. Tạo Database + User

1.Đăng nhập vào MySQL
—————–

mysql -u root -p

2.Tạo database
—————–

create database dbname;

3.Tạo user
———–

create user 'username'@'localhost' identified by 'password';

4.Connect Database + User

——————

grant all on dbname.* to [email protected];
FLUSH PRIVILEGES;
 exit

IV. Upload source + Import databse

Đầu tiên bạn vào website bạn đang dùng nén source lại và đặt tên là source.zip, export database và đặt tên là database.sql.tar cả 2 file đặt ở thư mục gốc của website.

1.Chuyển Source từ host cũ lên VPS mới
—————–

chuyển đến thư mục gốc website.

cd /var/www/example.com/public_html

Download source về VPS.

wget http://domain.com/source.zip

giải nén.

unzip source.zip

Trong trường hợp chưa cài wget và unzip thì bạn gõ các lệnh sau:

yum install wget
yum install unzip
yum install tar
yum install gzip

2.Import Database
——————-

cd /var/www/example.com/public_html
wget http://domain.com/database.sql.tar
gunzip *.sql.gz
mysql -u username -p'password' dbname < *.sql

3.Chỉnh wp-config.php và edit user + database giống như lúc tạo

 

V. Trong trường hợp bị lỗi không update và cái đặt Plugin được thì các bạn gõ lên sau:

cd /var/www/example.com/public_html
chown -R apache:apache *

VI. Kích hoạt MOD_REWRITE

Chỉnh sửa file httpd.conf

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Tìm dòng

<Directory “/var/www/html”>

đổi dòng AllowOverride None thành AllowOverride All

Khởi động

service httpd restart

VII. Cài đặt CSF làm tường lửa và chống DDoS

1.Cài đặt CSF

rm -fv csf.tgz
 wget http://www.configserver.com/free/csf.tgz
 tar -xzf csf.tgz
 cd csf
 sh install.sh

2.Cấu hình CSF

chỉnh sửa file /etc/csf/csf.conf

Cho phép CSF

mặc định TESTING = “1” chỉnh lại thành

TESTING = "0"

Giới hạn số connect từ 1 IP

CT_LIMIT = "500"

Đổi thành Email của bạn để nhận thông báo bảo mật từ VPS

LF_ALERT_TO = "[email protected]_domain.com"

Mỗi IP được 20 kết nối từ cổng 80

CONNLIMIT = "80;20"

Nếu nhiều hơn 20 kết nối tcp đến port 80 trong vòng 5s thì block IP đó tối thiểu 5s tính từ packet cuối cùng của IP đó. Sau 5s IP đó sẽ tự động được unlock và truy cập bình thường.

PORTFLOOD = "80;tcp;20;5"

Sau đó gõ lệnh

csf -x

để tắt CSF

và lệnh

csf -e

để chạy CSF

3. Kiểm tra Website có bị DDoS hay không bằng lệnh

a.Chỉ kiểm tra kết nối cổng 80

netstat -ntu | grep ':80' | awk '{print $5}' | sed 's/::ffff://' | cut -f1 -d ':' | sort | uniq -c | sort -n

b.Kiểm tra tất cả các kết nối

netstat -ntu | grep ':' | awk '{print $5}' | sed 's/::ffff://' | cut -f1 -d ':' | sort | uniq -c | sort -n

c.Mấy cái IP nào có nhiều kết nối thì Block lại mình thì cứ trên 300 là block bằng lệnh

csf -d ip (trong đó ip là địa chỉ IP cần block)

d.Mở IP đã block trước đó bằng lệnh

csf -dr ip (trong đó ip là địa chỉ IP đã block trước đó)

Hoặc bạn không cần làm 2 bước c + d nhưng có thể update vào file csf.deny tất nhiên khi update xong bạn cần phải khởi động lại csf để tuyd chỉnh có hiệu lực.

csf -r

4. Các IP nên thêm vào White list để tránh bị Ban oan

Google bot

216.239.32.0/19
64.233.160.0/19
72.14.192.0/18
209.85.128.0/17
66.102.0.0/20
74.125.0.0/16
66.249.64.0/19

Cloudflare

199.27.128.0/21
173.245.48.0/20
103.21.244.0/22
103.22.200.0/22
103.31.4.0/22
141.101.64.0/18
108.162.192.0/18
190.93.240.0/20
188.114.96.0/20
197.234.240.0/22
198.41.128.0/17
162.158.0.0/15
104.16.0.0/12
2400:cb00::/32
2606:4700::/32
2803:f800::/32
2405:b500::/32
2405:8100::/32

VIII. Chỉnh lại múi giờ

Để kiểm tra múi giờ bạn gõ lệnh

date

trong trường hợp không đúng múi giờ bạn update lại như sau:

sudo rm /etc/localtime
sudo ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

sau đó kiểm tra lại

date

IX. Giải phóng RAM cho VPS

Tạo 1 tập tin /root/cacheclear.sh với nội dung sau:

#!/bin/sh
sudo sh -c "sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"

Quy định 1 giờ sẽ giải phóng RAM 1 lần

sudo crontab -e
0 * * * * /root/cacheclear.sh

Lưu lại và thoát ra. Từ giờ VPS của bạn sẽ được giải phóng RAM mỗi giờ 1 lần :)

X. Tạo File Backup Tự Động Cho VPS

Tạo tập tin /root/backup.sh với nội dung:

#!/bin/bash
{
 printf "subject:Backup for VPS\nfrom:[email protected]\n\n"
 mkdir /var/backups/$(date +"%Y-%m-%d")/
 mkdir /var/backups/$(date +"%Y-%m-%d")/yourdomain.com/
 
 echo "Starting backup database for yourdomain.com..."
 mysqldump --single-transaction --routines --triggers --add-drop-table --extended-insert -u TaiKhoanUser -h 127.0.0.1 -p'MatKhau' DataBase | gzip -9 > /var/backups/$(date +"%Y-%m-%d")/yourdomain.com/db_$(date +"%Y-%m-%d").sql.gz
 echo "Starting backup files for yourdomain.com..."
 zip -r /var/backups/$(date +"%Y-%m-%d")/yourdomain.com/file_$(date +"%Y-%m-%d").zip /var/www/yourdomain.com/public_html/
} | /usr/sbin/sendmail "[email protected]"

Chú ý: nhớ thay đôi Domain + User + Database cho phù hợp

Quy định 1 ngày backup một lần:

crontab -e

Nhận o để thêm dòng mới với nội dung:

0 0 * * * /root/backup.sh >/dev/null 2>&1

Để lưu lại và thoát bạn nhấn ESC, rồi gõ vào :wq nhấn Enter.

Chú ý: Set quyền thực thi cho tập tin backup.sh, trong trường hợp bị lỗi /bin/sh^M: bad interpreter: No such file or directory thì làm như sau:

sửa file backup bằng lệnh vi

vi /root/backup.sh

Chuyển sang định dạng unix

:set ff=unix

Lưu và thoát khỏi vi bằng lệnh

:x

Làm tương tự với file cacheclear.sh

Kiếm tiền trên mạng dễ hay khó ?

Tiếp thị liên kết là gì ?

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tiếp_thị_liên_kết

Như thế mình có thể kiếm tiền thông qua các hình thức:

Theo nhấp chuột (cost per click)
Theo đăng ký (cost per action)
Theo doanh số bán hàng (cost per sale)

Bạn cần những gì để làm tiếp thị liên kết

1. Một thẻ Visa hoặc MasterCard (ACB làm miễn phí và nhận ngay), dùng thẻ này để tạo tài khoản PayPal: cái này để thanh toán hoặc nhận tiền Quốc tế.
Xem hướng dẫn:
http://thachpham.com/blogging-tips/huong-dan-lam-the-visa-prepaid-verify-paypal.html

2. Một Website => cần phải có tên miền, hosting và mã nguồn như WordPress, bạn có thể tự làm rất đơn giản.

a. Cách mua tên miền: http://tangduongtrieu.com/huong-dan-mua-ten-mien-o-godaddy/

b. Cách mua hosting: http://tangduongtrieu.com/huong-dan-cach-dang-ky-mua-host-o-stablehost/

c. trỏ domain từ godaddy về host: Search google rất nhiều hướng dẫn.

d. Đưa WordPress lên host: http://tangduongtrieu.com/huong-dan-cai-dat-dua-wordpress-len-tren-host-cpanel-x/

bây giờ đã có 1 Website cơ bản, muốn nó đẹp hơn và sử dụng thế nào thì xem cái này.

http://tangduongtrieu.com/kinh-nghiem-lam-web/

đọc những bài cũ nhất rồi đến mới nhất.
3. Chia sẻ đam mê, kiến thức, tài năng, năng khiếu … cái gì mà bạn biết và người khác quan tâm.
Chẵng hạng như Thachpham.com giỏi về WordPress, chuyên chia sẻ các kiến thức về WP, cậu ấy kiếm tiền chủ yếu Cost per sale.
Còn vietdesigner.net chuyên về đồ hoạ cậu ấy kiếm tiền qua Google Adsense.
và rất nhiều bạn nữa và họ rất giỏi kiếm tiền.

4. Có nội dung rồi thì giờ làm sao để kiếm khách vào Website (visitors)
a. Thông qua bạn bè Facebook, G+
b. Thông qua tìm kiếm google, muốn cho nó đứng ở top 1-2-3 thì cần phải SEO.

vậy SEO như thế nào, vào đây đọc từ bài cũ nhất đến mới nhất.
http://tangduongtrieu.com/tag/seo/

5. Có khách truy cập rồi thì hốt tiền thôi nào.

Hốt bằng cách nào ?

a. Nhiều người dùng nhất là GOOGLE ADSENSE (dân trong nghề gọi là GA hay GÀ):
https://www.google.com/adsense/
cái này đặt quảng cáo cho Google, nếu người dùng click vào QC thì Google sẻ trả tiền cho bạn.

b. Affiliates cho mấy trang uy tín.
Bạn đăng ký nhận link, khi một khách hàng nào đó đến từ Link của bạn mua sản phẩm thì bạn được hưởng hoa hồng từ đó, bọn nước ngoài trả rất cao.

cái này tự search google vì nó rất nhiều không thể kể hết, còn không thì tham gia các diễn đàn hỏi người ta.

6. Hốt tiền xong rồi, còn nếu không biết làm gì thì hỏi mình chỉ cách tiêu

Tại sao không nên Plublic các Plugin đang sử dụng.

Bản thân đã từng bị Local và hack nhiều quá nên giờ có chút gọi là kinh nghiệm, cho một số AE mới bước thế giới của nửa đen, nửa trắng.

Cách đây vài tuần mình thấy ThachPham.com có công khai các Dịch vụ và Plugin đang sử dụng cho WordPress, đó là điều hoàn toàn đúng trong hoàn cảnh của Thạch bị DDoS và tấn công Local liên tục.

Plublic các dịch vụ là cậu ấy muốn nói với Attacker rằng, Website của cậu ấy trang bị các dịch vụ phòng thủ và đừng nên phí sức và tiền bạc của 2 bên.

DDoS thì đã có Incapsula gánh, Local hay bất kỳ thay đổi nào của website đều được thông báo qua mail và SMS cho cậu ấy và Restore chỉ mất có vài giây với VaultPress.
Các Plugin bị lỗi Bug thì đã có các Plugin Beyond Security, Sucuri Premium cập nhật liên tục để thông báo update hoặc loại bỏ.

Gần như Website của cậu ấy là rất khó, nếu không nói là không thế tấn công theo các cách thông thường.

Như chúng ta đã biết WordPress là do cộng đồng phát triển, những lỗi Bug của nó đều được phát hiện sớm và khắc phục nhanh chóng. Nhưng các Plugin thì không phải vậy, nó do một cá nhân hay tập hợp 1 số người làm ra và thường xuyên gặp phải các lỗi có thể khai thác nhưng rất chậm để phát hiện vá lỗi.

Mình thấy một số diễn đàn nước ngoài họ bán các thông tin Bug của Plugin phổ biến, ban đầu giá rất cao, sau đó hạ giá khá thấp, đến khi công khai ở các trang tin tức và được vá lỗi là 1 khoản thời gian khá dài.

Đặt trường hợp 1 người nào đó nắm được kỹ thuật khai thác lỗi, của một Plugin nào đó mà bạn đã công bố, vậy họ sẽ áp dụng với Website nào đầu tiên ?

“Bài viết chỉ mang tính cá nhân có thể không đúng ở một số trường hợp, chấp nhận thảo luận nhưng không ‘chơi CHỬ’ nhé!”

Hướng dẫn tối ưu tăng tốc Website từ A – Z

Nhiều bạn hỏi mình làm sao để Web site Điện Lạnh Số Đỏ của mình có thể chạy nhanh như vậy trong khi dùng hosting quốc tế và với tình trạng bị đứt cáp quang biển như hiện nay.

Sau đây là tất cả đồ chơi của mình dùng để tối ưu hoá cái web site dienlanhsodo.com.

I. Các Tools online để kiểm tra tốc độ.

1. Chơi với google nên dùng anh này phải đầu tiên

http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

PageSpeed_Insights

2. Thím này chắc ai cũng biết.

http://tools.pingdom.com/fpt/

pingdom

3. Bác này mới nhưng nhiều chắc năng hay lắm đó.

http://gtmetrix.com/

gtmetrix

II. Đồ chơi để giảm kích thước cậu nhỏ  :lol:

1. Nén các file CSS.

http://www.csscompressor.com/

Ví dụ style.css của các bạn có dạng.

#container {
background: #fff;
float: left;
padding: 20px 0 30px 0;
width: 100%;
z-index: 100;
}

Sau khi nén nó có dạng

#container{background:#fff;float:left;width:100%;z-index:100;padding:20px 0 30px}

Giúp loại bỏ khoản trắng, xuống dòng và các kí tự thừa. giảm được tầm 30-50% size của file css đó các bạn.

2. Nén file Java Scipt JS.

http://compressorrater.thruhere.net/

cũng giống như css ở trên giúp loại bỏ ký tự thừa và các định nghĩa giống nhau trong JS.

3. Nén HTML và PHP

Cái này không quan trọng như sẵn viết thì giới thiệu luôn.

đồ chơi: http://htmlcompressor.com/compressor/

4. Chơi Plugin WP Minify

http://wordpress.org/plugins/wp-minify/

Đó là cách làm bằng tay mà mình hay dùng còn nếu dùng Plugin thì bạn cài thêm thằng WP Minify là nó có thể đảm nhiệm hết các vai trò ở trên.

wp-minify

Thích cái nào check vào cái đó rồi Update Options là xong

III. Nén tối ưu hoá hình ảnh nhưng vẫn giữ nguyên chất lượng.

1. Công cụ trực tuyến

http://compressnow.com/

Đối với các hình ảnh thô chưa được tối ưu có thể giảm đến 70-80% đó các cậu.

Click vào Multiple Images để tối ưu nhiều file cùng 1 lúc.

compressnow

Hoặc các bạn có thể tải từng file hình đã tối ưu của thằng http://gtmetrix.com/ đã giới thiệu ở trên. bằng cách click vào Optimize images rồi tải từng cái hình đã được tối ưu, đổi tên cho giống với hình trên host rồi up đè lên.

GTM_optimize_images

2. Sử dụng Plugin WP Smush.it

Tiếp theo là dùng Plugin để tối ưu hàng loạt file image đã up lên host dành cho người lười nhưng mình thấy cái này nó tối ưu không bằng 2 cái trên :D

Nói đến tối ưu thì chắc mọi người đều biết đến cái này:

http://wordpress.org/plugins/wp-smushit/

vào Add PluginWP Smush.it rồi cài vào.

Muốn tối ưu tất cả hình ảnh trên thư mục upload thì vào MediaBulk Smush.it – Click “Run all my images through WP Smush.it right now” là xong.

Còn muốn rối ưu từng hình thì vào Library :D

WP_Smush.it

và còn nhiều cách khác như sử dụng phần mềm tối ưu hàng loạt hoặc sử dụng Photoshop nhưng mấy cái đó viết vào bài khác.

IV. Sử dụng Cache và bật nén Gzip.

1. Gzip.

Đơn giản là nén website của bạn lại trước khi tải xuống và trình duyết sẽ tự giải nén để đọc vậy trong WordPress mình Gzip bằng cách nào ?

a. Sử dụng Plugin WordPress Gzip Compression

http://wordpress.org/plugins/wordpress-gzip-compression/

nhưng nếu kiếm tra bằng PageSpeed Insights nó vẫn bảo bạn bật nén Gzip thì có vẻ như cái Plugin đó không hiệu quả, xoá plugin này đi và chuyển sang làm cách khác.

b. Thêm đoạn code này vào file .htaccess

<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/x-js
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.oasis.opendocument.formula-template
</IfModule>

2. Cache

Hiện tại đa số AE đều sử dụng WP Super Cache  nên chắc không cần phải hướng dẫn lại đâu nhỉ.

http://wordpress.org/plugins/wp-super-cache/

có bài hướng dẫn tại đây cho những ai chưa đọc.

http://tangduongtrieu.com/cac-plugin-khong-the-thieu-cua-wordpress/

Ngoài ra các bạn có thể thêm đoạn code này vào file .htaccess để tăng thời gian lưu các file cache nhé.

# Enable expiration control
ExpiresActive On

# Default expiration: 1 hour after request
ExpiresDefault "now plus 1 hour"

# CSS and JS expiration: 1 week after request
ExpiresByType text/css "now plus 1 week"
ExpiresByType application/javascript "now plus 1 week"
ExpiresByType application/x-javascript "now plus 1 week"

# Image files expiration: 1 month after request
ExpiresByType image/bmp "now plus 1 month"
ExpiresByType image/gif "now plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "now plus 1 month"
ExpiresByType image/jp2 "now plus 1 month"
ExpiresByType image/pipeg "now plus 1 month"
ExpiresByType image/png "now plus 1 month"
ExpiresByType image/svg+xml "now plus 1 month"
ExpiresByType image/tiff "now plus 1 month"
ExpiresByType image/vnd.microsoft.icon "now plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "now plus 1 month"
ExpiresByType image/ico "now plus 1 month"
ExpiresByType image/icon "now plus 1 month"
ExpiresByType text/ico "now plus 1 month"
ExpiresByType application/ico "now plus 1 month"
ExpiresByType image/vnd.wap.wbmp "now plus 1 month"
ExpiresByType application/vnd.wap.wbxml "now plus 1 month"
ExpiresByType application/smil "now plus 1 month"

# Audio files expiration: 1 month after request
ExpiresByType audio/basic "now plus 1 month"
ExpiresByType audio/mid "now plus 1 month"
ExpiresByType audio/midi "now plus 1 month"
ExpiresByType audio/mpeg "now plus 1 month"
ExpiresByType audio/x-aiff "now plus 1 month"
ExpiresByType audio/x-mpegurl "now plus 1 month"
ExpiresByType audio/x-pn-realaudio "now plus 1 month"
ExpiresByType audio/x-wav "now plus 1 month"

# Movie files expiration: 1 month after request
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "now plus 1 month"
ExpiresByType x-world/x-vrml "now plus 1 month"
ExpiresByType video/x-msvideo "now plus 1 month"
ExpiresByType video/mpeg "now plus 1 month"
ExpiresByType video/mp4 "now plus 1 month"
ExpiresByType video/quicktime "now plus 1 month"
ExpiresByType video/x-la-asf "now plus 1 month"
ExpiresByType video/x-ms-asf "now plus 1 month"

Sau khi thêm đoạn code đó vào thì khách truy cập quạy lai sẽ cảm tháy chóng mặt, vì tốc độ website của bạn giống như Tên lửa vậy. Nhắc đến Tên lửa mới nhớ là tải sao thằng bán BCS lại lấy thương hiện là Tên lửa trong khi cái mà Phụ nữ và đàn ông đều cần là kéo dài thời gian ra, nếu là mình, mình sẽ lấy thương hiệu là Turtle hoặc Slug. :lol:

hehe đùa chút cho vui, còn gì nữa nhỉ ?

IV. Một chút kinh nghiệm cá nhân

Một số bạn cứ cài búa lua xua Plugin mà hoàn toàn không cần thiết cho Website của bạn, hoặc để cho khách hàng và sever gồng mình tải hàng tá file Java Scipt vô ích.

1. Xoá bớt Plugin không cần thiết.

Việc đầu tiên là xoá hết mấy cái Plugin bá zơ đi hết cho nhẹ nợ, nhớ là xoá luôn chứ không phải là tắt nhé.

2. Xoá hết mấy cái JS không cần thiết

Jquery chẳng hạng, tớ xoá tuốt luốt  :-P nhưng nếu site của bạn cần thiết thì cứ để lại.

Còn xoá ở đâu chắc nhiều bạn chưa biết.

theme/theme bạn đang dùng/includes/custom-functions.php xem thử thằng nào nặng nợ thì xoá quách nó đi.

Xong rồi kiểm tra lại nếu bị lỗi thì phục hồi lại  :oops:

3. Box tìm kiếm tuỳ chỉnh của google là một nguyên nhân.

https://www.google.com/cse/all

Hôm trước tớ kiểm tra website thì mới zật mình, nếu để mặc định đoạn scipt của Google search Custom thì dù có sử dụng hay không, khách vào website của bạn cũng phải tải vài file scipt có kích thước tầm 500 KB – 1 MB.

Để khắc phục tình trạng này thì đơn giản là bạn phải đặt làm sao khi khách hàng gõ từ khoá và nhấn Enter thì site bạn mới thức hiện tải các JS.

Các bạn xem hướng dẫn tại đây:

http://tangduongtrieu.com/cach-toi-uu-google-search-giong-tim-kiem-mac-dinh-cua-wordpress/

Xem demo tại đây:

http://dienlanhsodo.com/

như vậy thay vì load gần 1 MB, thì khách chỉ load đúng 1 đoạn ngắn.

<form method=”get” action=”http://dienlanhsodo.com/ket-qua-tim-kiem/”><input type=”text” name=”q” placeholder=”Tìm kiếm…”></form>

và 1 đoạn CSS.

.s {background-color: #fff;color: #999;font-size: 12px;line-height: 24px;width: 190px;height: 24px;border: 1px solid #CCC;margin:15px 0px 0 10px;padding: 0 0 0 5px}

quá toẹt vời phải không.

4. Facebook và Twitter có phải là nguyên nhân không nhỉ.

Không thể phụ định lợi ích từ các mạng xã hội như phải nói là những anh này làm website load khá lâu.

a. Twitter

Cha Twitter thì ở bên tây người ta mới sử dụng nhiều còn bên ta thì đa số là FB với G+ thôi nên phương án tốt nhất là xoá hắn đi.

tìm dòng http://platform.twitter.com/widgets.js trong footer.php rồi xoá đi, cái này không cho Load file JS của TW.

Nhớ tìm đoạn html trong Single.php hoặc Index để xoá cái nút đó đi.

b.Facebook

Xoá đi ?

Giởn quài xoá đi có mà ăn cám …  :cry:

nhưng chúng ta có thể tối ưu nó được, một số Website chỉ cần show nút like thôi mà nhiều người add nguyên cái file JS này

http://connect.facebook.net/en_US/all.js

thông báo là nó nặng gần 200 KB và một số hình ảnh lặt vặt nữa cũng tầm 500 KB đó.

Nếu chỉ cần load cái nút like thôi thì zớt đoạn này vào xong rồi xoá cái file all.js kia đi.

<div class=”btn-like”><iframe src=”//www.facebook.com/plugins/like.php?href=<?php the_permalink(); ?>&amp;width&amp;layout=button_count&amp;action=like&amp;show_faces=false&amp;share=false&amp;height=21&amp;appId=2152151325” scrolling=”no” frameborder=”0″ style=”border:none; overflow:hidden; height:21px;” allowTransparency=”true”></iframe>
</div>

thích chèn ở đâu thì chèn vào đó.

demo: http://dienlanhsodo.com

VI. CloudFlare

https://www.cloudflare.com/

Không thể phụ định được CF giúp Website tăng tốc khá nhiều và giảm bớt băng thông cho hosting.

Chú ý chỉ dành cho các Website đặt hosting bên US hoặc EU mà khách truy cập chủ yếu là ở VN nhé.

Nghe đồn là CF có sever đặt ở Hông Kong và Sing mà chạy từ VN qua HK hay Sing thì lúc nào chả nhanh hơn chạy sang US hay EU.

Hơn nữa CF hoàn toàn miễn phí các bạn có thể add bao nhiều Website tuỳ thích.

Hướng dẫn: http://tangduongtrieu.com/dich-vu-mien-phi-giup-tang-toc-website-va-chong-ddos/

Demo: http://dienlanhsodo.com/

Còn nữa nhưng bài viết dài quá cho em nghĩ ăn cơm chở gấu đi chơi noel cái đã… hôm sau viết tiếp  :mrgreen:

 

Cách tối ưu google search giống tìm kiếm mặc định của WordPress

Lúc mới tìm hiểu về cách làm website khi cần chèn google search vào web là mình bê nguyên cái đoạn code của google cấp chèn lên web như vậy là xong. Nhưng sau này tìm hiểu về cách tối ưu hoá Web để làm sao hạn chế scipt giúp tăng tốc Web mình mới biết được là cái Google search mặc định của google khi mình load website nó sẻ tự động load hàng tá file đuôi JS. mà cộng lại hết không dưới 500 KB một con số khủng khiếp đối với ai làm web.

Site mình thử nghiệm: http://dienlanhsodo.com/

Vậy mục tiêu của mình đặt ra là như thế này:

1. khi load website sẽ không load file JS của google, mà chỉ khi nào nhập từ khoá vào ô Textbox và Enter thì nó mới load thôi.

2. Giao diện của ô tìm kiếm mình phải có khả năng tuỳ chỉnh cho đẹp và nhẹ…

Mày mò 1 lúc qua 1 số tài liệu và thử nghiệm, cuối cùng mình cũng làm được, viết bài hướng dẫn luôn.
Như các bạn đã biết, mà nếu chưa biết thì đây là thông tin: Tìm kiếm mặc định của WordPress khá là dở, đặc biệt là tìm kiếm tiếng Việt, do vậy mình đã đi nghiên cứu và thấy google cung cấp công cụ tìm kiếm cho từng website hoàn toàn miễn phí. Dưới đây là hướng dẫn hoàn chỉnh và mới nhất về việc tích hợp tìm kiếm của Google vào WordPress.
Yêu cầu cần có:
Bạn phải có 1 tài khoản Gmail. Nếu chưa có thì bạn chịu khó vào http://gmail.com/ đăng ký.

Bước 1: Cài đặt Google Custom Search

Đăng ký sử dụng Google Custom Search tại đây: http://www.google.com/cse/
fe
Đăng ký
Điền đầy đủ thông tin vào form, tick vào Tôi đã đọc và đồng ý…. rồi bấm vào “Tiếp”

21
chọn giao diện cho frame tìm kiếm
Trong giao diện tiếp theo bạn chọn giao diện cho frame tìm kiếm rồi bấm vào “Tiếp”
32
bấm vào link Giao diện
Tại màn hình tiếp theo, bạn cần phải bấm vào link Giao diện, mục đích là bạn sẽ phải phân tách box tìm kiếm và kết quả tìm kiếm ra 1 page riêng
42
Chọn một bố cục
Tiếp theo bạn chọn Phần “Hai trang” ở mục “Chọn một bố cục”
Bấm “Lưu & lấy mã…”
52
chỉ định chi tiết kết quả tìm kiếm
Ở trang này bạn sẽ điền vào phần “chỉ định chi tiết kết quả tìm kiếm”. Phần URL bạn điền URL của page bạn muốn hiển thị kết quả. Ví dụ với trang của mình thì mình điền là “http://dienlanhsodo.com/ket-qua-tim-kiem/”. Phần tham số thì để mặc định là q. Sau đó bạn bấm vào Lưu thay đổi.
Xong bước 1.

Bước 2: Copy Code và đưa vào WordPress.

Giờ bạn để ý ở trang cuối bước 1, bạn thấy 2 hộp mã nhúng không? Cái text đầu tiên là để hiện thị ô tìm kiếm, text thứ 2 hiển thị kết quả tìm kiếm:

62

Mã nhúng
Vậy giờ bạn chỉ cần đăng nhập vào WordPress và làm theo các bước sau
Ô tìm kiếm: Tôi sẽ đưa ô tìm kiếm vào phần sidebar, do vậy bạn sẽ vào phần quản lý widget trong phần giao diện cho WordPress, gắp Textbox Widget sang sidebar, copy phần code đầu paste vô đó. Vậy là xong
12
Ô tìm kiếm
Trang kết quả: Bạn vào phần Page của WordPress, tạo 1 page mới tên gì cũng được, nhưng bắt buộc phần permalink phải trùng vởi URL bạn đã khai báo ở bước 1, rồi bấm vào phần HTML của trang, paste cái phần code thứ 2 vô, save lại, DONE!

23
Trang kết quả
Thử tìm kiếm để thấy thành quả nào.

33

 

Các công cụ không thể thiếu đối với những ai săn mua tên miền đẹp

I. Săn tên miền

1. Kiểm tra Lịch sử của tên miền: Archive Wayback Machine www.archive.org
Xem tên miền được đăng ký chính xác vào ngày nào, nó đã trải qua những giai đoạn gì, đã phát triển hay chưa. Rất cần thiết khi mua tên miền dù là đầu tư hay phát triển website.
2. Kiểm tra xem tên miền có bị ban bởi Google hay không
Dùng dòng lệnh sau: https://api.bodis.com/domainclassification?domain=tenmien.com
copy dán vào trình duyệt hoặc CLICK vào cũng được, thay tenmien.com bằng tên miền mà bạn muốn kiểm tra.
Ví dụ: mình muốn kiểm tra tên miền eDomainName.net thì như sau:
https://api.bodis.com/domainclassification?domain=eDomainName.net
+ Trường hợp 1: Nó hiện ra như thế này là ngon
<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″ ?>
– <response>
– <metadata>
<iserror>false</iserror>
<responsetime>203ms</responsetime>
</metadata>
– <classification>
<bodisadvertisements>primary</bodisadvertisements>
</classification>
</response>
Chú ý chỗ Primary
+ Trường hợp 2: Chỗ primary nó hiện thành Secondary là thôi rồi.
Nếu bạn dùng Google Banned Checker Tool – iWEBTOOL.com để kiểm tra thì không chính xác đâu, khi kiểm tra thì ngon, mua về parking là vỡ mặt. Quảng cáo không hiện ra, park cả năm không kiếm được $1 đâu.
Chỉ có cách trên là chính xác 100%, kinh nghiệm xương máu của mình bị dính mấy tên miền rồi.
Thử để biết: tên miền bị ban đây A-TT.COM
3. Kiểm tra Backlink
http://majesticseo.com/
Công cụ này khá hữu ích, nó cho biết tên miền có bao nhiêu backlink, lịch sử hình thành, những backlink nào là chất lượng, và đến từ nước nào. Cài này dùng để kiểm tra tổng quan thôi.
Còn chi tiết thì dùng em này: Backlinks Checker Tool – Backlink Watch
Kết hợp 2 công cụ này, ta sẽ có một cái nhìn tổng quan, xem tên miền này nếu mua để park thì có kiếm được tiền không. Nếu mà backlink toàn tiếng China với tiếng Phạn, tiếng Đức thì thôi, bỏ qua nhé ! Đừng ham nhiều, nhiều mà China là cũng vỡ mặt.
4. Kiểm tra Arconym ( Viết tắt)
http://www.acronymfinder.com
rất hữu ích đấy, ví dụ muốn kiểm tra mmel là viết tắt của cái gì để mà còn nhắm đến mà bán tên miền chứ. Giả sử 4 ký tự .NET mà không thấy viết tắt của cái gì cả thì cũng khó bán đấy :)
Bữa nay các công ty Tây dùng tên viết tắt rất nhiều, nên nó là một công cụ không thể thiếu.

II. Mua bán tên miền

Mình xin giới thiệu với các bạn những sàn giao dịch tên miền tốt nhất. Nơi bạn có thể bán tên miền của mình, hoặc săn những tên miền tiềm năng giá rẻ để bán lại hoặc phát triển.
mua ban ten mien
1. Sedo.com

Đây là sàn giao dịch tên miền sôi động nhất. Tuy nhiên để bán được tên miền ở đây cũng hơi khó.
Bạn có thể parking tên miền ở đây trong khi chờ bán.
Tên miền đăng bán ở đây bạn có thể thiết lập 2 chế độ là : Buy Now hoặc Make Offer.
Tốt nhất nên để ở chế độ Make Offer, vì nếu có khách hàng quan tâm họ sẽ trả giá. Lúc đó, nếu bạn đồng ý, thì sàn Sedo sẽ đưa tên miền của bạn lên đấu giá 7 ngày, nếu ai trả giá cao hơn thì bán cho người đó, không thì bán cho người Offer đầu tiên. Chi phí cho giao dịch tên miền ở sàn này là 20%, tối thiểu là $50. Nên những tên nào mà bạn đăng bán ở $60 thì chỉ thu về có $10- nhớ lưu ý điểm này.
Hàng tháng bạn có thể chọn 5 tên miền tốt nhất của mình để gửi cho nó xem xét đưa lên đấu giá. Tuy nhiên, ông này khá trời ơi ở điểm này. Có nhiều người gởi tên miền rất đẹp mà nó từ chối, trong khi có tháng nó chọn những tên miền xấu và rất xấu. Đó là nhận xét chung của nhiều người.
2. Afternic.com

Sàn này không hề thua kém Sedo là bao. Giao diện của nó thì lại rất đẹp.
Nó cùng với Sedo.com là hai bá chủ của nền công nghiệp tên miền.
3. Bido.com

Sàn này giao dịch khá nhộn nhịp cho những tên miền giá rẻ, bạn đăng ký một tài khoản, đăng tên miền của mình lên để đấu giá. Muốn được đấu giá tên miền phải có đủ 10 votes bình chọn. Nghĩa là sàn này đấu giá những tên miền mà mọi người đều quan tâm. Thế nên muốn được đấu giá tên của bạn phải khá và giá cả phù hợp. Nếu bạn không có đủ vote thì hạ giá xuống, nó sẽ reset lại 30 ngày-tên miền của bạn có 30 ngày để chờ vote. Nếu không bạn có thể mua thẳng credit để lên đấu giá mà không cần vote, giá mối lần là $8 cho một tên miền.
4. AfterMarket.com

Một sàn giao dịch các tên miền nữa mà các bạn có thể tham gia.
Sàn này có một ưu điểm, chẳng cần vote, bạn cứ đưa tên miền lên đấu giá. Đấu giá không có người mua lại có thể thiết lập lại để đấu giá tiếp. Tuy nhiên, giao dịch ở đây hơi ít.
5. BrandBucket.com

Sàn này mới thành lập, do các domainer nước ngoài tự mở ra.
Họ chuyên giao dịch các tên miền 5 ký tự .COM hoặc những tên miền ngắn có khả năng thành thương hiệu được.
Đây là một sàn mới nhưng rất thành công với các tên miền 5 ký tự. Họ là những người có tài trong việc tìm kiếm End-user cho các tên miền này.
bạn có thể mở một tài khoản ở đây, add các tên miền vào để họ xét duyệt.
Những tên họ duyệt rồi, thì họ sẽ thiết kế 1 logo cho nó và đăng bán ở đây.
Lưu ý: tên miền ngắn, có khả năng thành thương hiệu, không chứa ký tự sô, phải là .COM mới được chấp nhận ở đây.