Cách get tất cả các ảnh Thumbnail của 1 video trên Youtube

Trước khi bạn xem 1 video, Youtube có hiển thị 1 hình ảnh trước của Video đó gọi là Thumbnail.

Vậy làm sao để get tất cả các size ảnh của Thumbnail đó trực tiếp trên server của Youtube ?

 

120-90px

http://img.youtube.com/vi/id-cua-youtube/default.jpg

 

320-180px

http://img.youtube.com/vi/id-cua-youtube/mqdefault.jpg

 

480-360px

http://img.youtube.com/vi/id-cua-youtube/hqdefault.jpg

 

 

640-480px

http://img.youtube.com/vi/id-cua-youtube/sddefault.jpg

 

Full Size

http://img.youtube.com/vi/id-cua-youtube/maxresdefault.jpg