Cách tìm và thay thế nội dung trong tất cả bài viết WordPress

Đúng là cực hình nếu công ty thay đổi hoặc cập nhật số điện thoại mà ngồi sửa từng post một. Trong khi đó website tới cả ngàn bài viết, cách đơn giản nhất là dùng một số các thủ thuật sau đây.

Dùng Plugin Find and Replace All

plugin-find-and-replate-all

Nhập nội dung cần Tìm kiếm vô ô Find String và nhập nội dung cần thay thế vô ô Replace with String rồi click Replate Now là xong.

Dùng function.php

Thêm đoạn này vào file function.php của theme.

function replace_content($content)
{
$content = str_replace('nội dung cần tìm', 'nội dung thay thế',$content);
return $content;
}
add_filter('the_content','replace_content');

Dùng phpmyadmin

1.Vào phpmyadmin

2.Chọn database bạn muốn tìm và thay thế string

3.Click vào tab SQL

4.Gõ câu lệnh sau:

UPDATE wp_posts SET post_content = REPLACE (
post_content,
'nội dung cần tìm',
'nội dung thay thế');

Dùng câu lệnh trong Linux

Đăng nhập MySQL

mysql -u root -p

Hiển thị các database trong VPS

show databases;

Chọn 1 database

use ten_database;

Tìm và thay thế chuỗi.

UPDATE wp_posts SET post_content = REPLACE ( post_content, 'nội dung cần tìm', 'nội dung thay thế' );

Khi xong có thông báo kiểu như thế này:

Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)
Rows matched: 3 Changed: 2 Warnings: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *