Cách tìm ra IP thật của domain sử dụng CloudFlare

1. Ping thử với một số Sub domain sau:

  • ping direct-connect.domain.com
  • ping direct.domain.com
  • ping ftp.domain.com
  • ping cpanel.domain.com
  • ping mail.domain.com

2. Thử may mắn với:

http://toolbar.netcraft.com/site_report?url=

3. Chuyên nghiệp hơn thì dùng nmap

# nmap --script dns-brute -sn <target>

Tìm ra IP rồi thì xem site mở Port nào bằng

# nmap -sV -sS -F <target>