Dòng lệnh xem và xóa user + database trong MYSQL

Đôi khi có những website không còn hoạt động trên máy chủ và bạn cần xóa nó đi cho nhẹ nhàng thì đây là một số lệnh cơ bản.

mysql -u root -p

trong Centminmod nếu quên pass thì gõ

cat ~/.my.cnf

nhập mật khẩu của MySQL -> nếu đăng nhập thành công thì dấu nhắc sẽ giống thế này: mysql>

Xem danh sách Database:

SHOW DATABASES;

Xóa Database

DROP DATABASE ten_database_muon_xoa;

Xem danh sách User

SELECT User FROM mysql.user;

Xóa User

DROP USER 'testuser'@'localhost';