Hướng dẫn cách sửa lỗi “Error Establishing A Database Connection”

Như cái thông báo lỗi Error Establishing A Database Connection: Lỗi thiết lập kết nối cơ sỡ dữ liệu.

Error-Establishing-a-Database-Connection

Một số nguyên nhân chính gây lỗi Error Establishing A Database Connection như:

  • Thiết lập sai user, database, localhost trong wp-config.php dẫn đến tính trạng không kết nối được.
  • Database bị lỗi
  • MySQL không chạy.

1. Xem file wp-config.php nội dung thông thường sẽ như thế này:

define('DB_NAME', 'tenDatabase');
define('DB_USER', 'tenUser');
define('DB_PASSWORD', 'matkhau');
define('DB_HOST', 'localhost');

Xem Database và User bằng cách sau ?

#Đăng nhập MySQL
mysql -u root -p
#Xem danh sách database
SHOW DATABASES;
#Xem danh sách user
SELECT User FROM mysql.user;
#Nếu không chắc chắn về mật khẩu bạn có thể thay đổi bằng lệnh
mysql> SET PASSWORD FOR
 -> 'jeffrey'@'localhost' = PASSWORD('mypass');

2. Database bị lỗi

a. Trong trường hợp chỉ bị lỗi ở trang Wp-admin thì làm như sau:

Thêm dòng này ở wp-config.php

define('WP_ALLOW_REPAIR', true);

Vào đường link : websitecuaban.com/wp-admin/maint/repair.php

để tiến hành sửa và tối ưu database cho phần wp-admin.

db_repair

b. Trong trường hợp bị lỗi toàn website.

  1. Login vào phpmyadmin
  2. Phía bên trái chọn vào Database của website bạn đang cần sửa hoặc tối ưu ( nếu có nhiều quá thì nhìn trong file wp-config.php nhé)
  3. Nếu biêt Table nào bị lỗi thì chỉ cần chọn table đó thôi, còn không thì cứ chọn tất cả rồi click vào -> Repair table như hình.

phpmyadmin-repair-table

hoặc có thể làm theo cách sau nếu VPS của bạn không có phpmyadmin

Login to your shell
Enter ‘mysql -u username -p database_name‘ to access databases
Enter ‘show databases;’ to view all databases
Enter ‘use database_name;‘ to engage the database
Enter ‘show tables;‘ to show all tables within the database
Enter ‘check table wordpress_table_name;‘ to verify this is the corrupted table
Fix it with ‘repair table wordpress_table_name;

3. Trong trường hợp MySQL không chạy

Tạm dừng MySQL

service mysql stop

Chạy MySQL

service mysql start

Khởi động lại MySQL

service mysql restart

Kiểm tra lỗi tất cả database trên VPS

mysqlcheck -c -u root -p --all-databases

Xem thử table nào bị lỗi thì repair là xong !

Sẽ có 1 bài chuyên sâu về Check và Repair MySQL của VPS bằng câu lệnh, sẽ cập nhật sớm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *