Tổng hợp kiến thức Jquery, JavaScript

Delay khi onkeyup //Sử dụng function này function delay(callback, ms) { var timer = 0; return function() { var context = this, args = arguments; clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { callback.apply(context, args); }, ms || 0); }; } //Demo bên dưới 500ms sẽ chạy Log 1 lần, Bình thường thì gõ tới đâu chạy … Read more