Tổng hợp kiến thức Jquery, JavaScript

Delay khi onkeyup

//Sử dụng function này
function delay(callback, ms) {
 var timer = 0;
 return function() {
  var context = this, args = arguments;
  clearTimeout(timer);
  timer = setTimeout(function () {
   callback.apply(context, args);
  }, ms || 0);
 };
}

//Demo bên dưới 500ms sẽ chạy Log 1 lần, Bình thường thì gõ tới đâu chạy đến đó.
$('#input').keyup(delay(function (e) {console.log('Time elapsed!', this.value);}, 500));

Checked nhiều input radio chung ID cùng lúc

jQuery(document).ready(function($) {
	$("input[id^='delete_option1']").prop("checked", true);
});

Vòng lặp Get hoặc Set tất cả giá trị cho TABLE

$('table tr').each(function() {
  $(this).find("td").text('Hello');  
 });

Hành động Checked hoặc Unchecked trong checkbox

$("#checkbox").change(function() {
 if(this.checked){   
   alert('Đã check');
  }
  else{
   alert('Đã uncheck'); 
  }        
});