Tạo cache cho MySQL Query

Tối ưu cho VPS có ít ram

mysql -u root -p

Nhập mật khẩu SQL và kiểm tra tình trạng cache hiện tại bằng lệnh

show variables like 'query_cache_%';

Kết quả trả về tương tự như sau:

+------------------------------+---------+
| Variable_name        | Value  |
+------------------------------+---------+
| query_cache_limit      | 1048576 |
| query_cache_min_res_unit   | 4096  |
| query_cache_size       | 0    |
| query_cache_type       | ON   |
| query_cache_wlock_invalidate | OFF   |
+------------------------------+---------+

Chỉnh sửa trong file /etc/my.cnf (Red Hat) hoặc /etc/mysql/my.cnf (Debian)

nano /etc/my.cnf

Điều chỉnh lại theo ý bạn

query_cache_limit = 3M
query_cache_size = 128M

Sau khi thêm thì nội dung sẽ như sau:

[mysqld]
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
user=mysql
query_cache_limit = 3M
query_cache_size = 128M
# Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks
symbolic-links=0

[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid

 

Khởi động lại mysql

service mysql restart

nếu bị lỗi mysql: unrecognized service thì sửa thành:

service mysqld restart

Kiểm tra lại bằng lệnh

show variables like 'query_cache_%';

Kết quả

+------------------------------+-----------+
| Variable_name        | Value   |
+------------------------------+-----------+
| query_cache_limit      | 3145728  |
| query_cache_min_res_unit   | 4096   |
| query_cache_size       | 134217728 |
| query_cache_type       | ON    |
| query_cache_wlock_invalidate | OFF    |
+------------------------------+-----------+