Tối ưu truy vấn với timestamp

Bình thường khi muôn tìm những dòng có timestamp là hôm nay chúng ta thường có truy vấn như sau:

SELECT * FROM Table WHERE DATE(`timestamp`) = CURDATE();

Bình thường nếu table chỉ với vài ngàn dòng thì không sao, nhưng khi đến cả triệu dòng thì truy vấn trên hơi chậm.

Nên có thể tối ưu với truy vấn sau:

SELECT * FROM Table WHERE timestamp BETWEEN '2018-12-07 00:00:01' AND '2018-12-07 23:59:59';

hoặc

SELECT * FROM Table WHERE `timestamp` >= NOW() - INTERVAL 1 DAY