(Proxmox) Resize Disk trên máy ảo VM CentOS 7

Chọn VM -> chọn Hardware -> Click chọn (Hard Disk….) -> Từ (Disk Action) -> chọn (Resize).

Nhập số Gigabyte mà bạn muốn thêm vào, ở trên mình có 200GB muốn thêm 20GB nữa mình nhập “20”.

Từ dòng lệnh Console của máy ảo nhập:

df -h

ta có kết quả tương tự như hình dưới

lsblk

Kết quả

Tiếp

parted

print

ta có kết quả

resizepart 2 100%

và thử print để xem kết quả

print

thoát khỏi parted bằng lệnh:

quit

Nhập lệnh

pvresize /dev/sda2

lvextend -r -l +100%FREE /dev/mapper/centos-root

Kết quả

Kiểm tra lại

df -h

Ổ đĩa VM đã được Resize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *