PHP cơ bản và nâng cao

Tính thời gian xử lý lệnh

$start = microtime(true);
sleep(10);
$time_elapsed_secs = microtime(true) - $start;
echo $time_elapsed_secs;

Sử dụng IF trong ECHO

echo "Một Hai Ba ".(($val=='aaa') ? 'Điều kiện đúng' : 'Nếu không đúng')."Bốn Năm Sáu";

Tìm String trong String

$a = 'nguyen van a';
if (strpos($a, 'nguyen) !== false) {return true;} 

Còn tiếp…

One thought on “PHP cơ bản và nâng cao”

  1. mình là người mới, thật sự PHP đối với mình rất mới mẻ, chắc có lẽ vì vậy mà mình đọc nên không hiểu cho lắm hix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *