PHP cơ bản và nâng cao

Tính thời gian xử lý lệnh

$start = microtime(true);
sleep(10);
$time_elapsed_secs = microtime(true) - $start;
echo $time_elapsed_secs;

Sử dụng IF trong ECHO

echo "Một Hai Ba ".(($val=='aaa') ? 'Điều kiện đúng' : 'Nếu không đúng')."Bốn Năm Sáu";

Tìm String trong String

$a = 'nguyen van a';
if (strpos($a, 'nguyen) !== false) {return true;} 

Còn tiếp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *