(Proxmox) Disable FireWall bằng dòng lệnh CLI

Lỡ tay bật FIRE WALL trên Datacenter nên bị chặn hết không vào được quản lý qua port 8006 và các node trong cluster không nhìn thấy nhau. Giải pháp là connect tới dãy IP LAN cùng với Proxmox và config như bên dưới.

Dừng pve-cluster và corosync

systemctl stop pve-cluster corosync

Dừng firewall lại

pve-firewall stop

Đóng pmxcfs

killall pmxcfs

Tiếp

pmxcfs -l

Xóa nội dung trong cluster.fw và lưu lại

nano /etc/pve/firewall/cluster.fw

chạy lại

killall pmxcfs

Chạy lại pve-cluster và corosync

systemctl restart corosync pve-cluster

Đợi vài giây để đồng bộ xem kết quả

pvecm status

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *