Tối ưu truy vấn với Timestamp của MySQL

Bình thường khi muốn tìm những dòng có timestamp là hôm nay chúng ta thường có truy vấn như sau:

SELECT * FROM Table WHERE DATE(`timestamp`) = CURDATE();

Nếu table chỉ với vài ngàn dòng thì không sao, nhưng khi đến cả triệu dòng thì truy vấn trên hơi chậm.

Chúng ta có thể đối thành truy vấn như sau:

SELECT * FROM Table WHERE timestamp BETWEEN '2018-12-07 00:00:01' AND '2018-12-07 23:59:59';

Hoặc

SELECT * FROM Table WHERE `timestamp` >= NOW() - INTERVAL 1 DAY

Chuyển file HTML thành PDF hoặc Image với Linux

Cách 1.

yum install fontconfig libXrender libXext xorg-x11-fonts-Type1 xorg-x11-fonts-75dpi freetype libpng zlib libjpeg-turbo
wget https://downloads.wkhtmltopdf.org/0.12/0.12.5/wkhtmltox-0.12.5-1.centos7.x86_64.rpm
rpm -Uvh wkhtmltox-0.12.5-1.centos7.x86_64.rpm

Cách 2

Cài đặt evince

yum install evince

Cài đặt wkhtmltopdf

wget https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/download/0.12.4/wkhtmltox-0.12.4_linux-generic-amd64.tar.xz

Giải nén

tar -xvf wkhtmltox-0.12.4_linux-generic-amd64.tar.xz

Copy tới /usr/bin/

cp wkhtmltox/bin/wkhtmltopdf /usr/bin/

cp wkhtmltox/bin/wkhtmltoimages /usr/bin/

Lệnh chuyển HTML thành PDF

wkhtmltopdf file.html file.pdf

Lệnh chuyển HTML thành IMAGE

wkhtmltoimages file.html file.jpeg

Nguồn: https://www.tecmint.com/wkhtmltopdf-convert-website-html-page-to-pdf-linux/

Dùng rSync và SSH key để đẩy Data từ Nas lên Server Linux Centos

Ví dụ

IP của server là: 100.100.100

IP của nas là: 111.111.111

CHẠY TRÊN SERVER

Tạo SSH Key trên server Linux centos

ssh-keygen -t rsa

Tạo authorized_keys

cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

Chmod cho Folder .ssh và File authorized_keys vừa tạo

chmod 700 ~/.ssh

chmod 600 ~/ssh/authorized_keys

Cấu hình server Linux Centos

nano /etc/ssh/sshd_config

Sửa thành

PubkeyAuthentication yes
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys

Khởi động lại sshd

service sshd restart

Copy Privacy key lên trên NAS

rsync -avzhe “ssh -p 22” ~/.ssh/id_rsa [email protected]:/volume1/homes/user_nas/.ssh/

CHẠY TRÊN NAS

chmod 600 cho id_rsa

chmod 600 ~/.ssh/id_rsa

Chạy rsync

rsync -avzhe “ssh -p 22” /volume1/nas [email protected]:/server

 

Phân quyền files và thư mục cho WordPress

Tìm tất cả thư mục trong /home và phân quyền là 755

find /home/ -type d -exec chmod 755 {} \;

Tương tự, tìm tất cả files trong /home và phân quyền là 644

find /home/ -type f -exec chmod 644 {} \;

Sau đó mới chmod lại 2 file quan trọng wp-config.php và nginx.conf thành 444

chmod 444 nginx.conf

chmod 444 wp-config.php

Để bảo mật hơn khuyên dùng (chú ý sẽ không update, chỉnh sửa được plugin khi dùng cái này)

chown -R root:root /home/