Biến máy tính Windows thành Server Phim để xem từ Điện thoại, iPad, Tivi…

Nhiều người trong chúng ta có thói quen tải rất nhiều phim về máy tính để khi nào rãnh thì xem dần dần. Nhưng cái khó là chỉ xem được trên máy tính. Vậy làm thế nào để có thể xem phim đó trên Smartphone, iPad, Tivi, AndroidBox…từ bất cứ nơi nào ? Làm thể … Continue reading Biến máy tính Windows thành Server Phim để xem từ Điện thoại, iPad, Tivi…

Tổng quan về việc nâng cấp tốc độ mạng lên 1Gbps, 10Gbps

Vọc mãi cuối cũng cũng đạt đến tốc độ này => 1Gbps. Trong khi tốc độ mạng của thế giới đang hướng đến 10Gbps và còn hơn thế nữa thì ở VN mình vẫn lẹc đẹc ở 100 Mbps và nếu như mạng internet nhà bạn có là 130Mbps thì nó vẫn chạy ở tốc … Continue reading Tổng quan về việc nâng cấp tốc độ mạng lên 1Gbps, 10Gbps

Các dòng lệnh cơ bản và nâng cao khi sử dụng Linux

I. VỚI NỘI DUNG FILE. Xem 10 dòng đầu tiên head -10 file-input.txt Xem 10 dòng cuối tail -10 file-input.txt Xem từ dòng 10 đến dòng 20 awk ‘NR >= 10 && NR <= 20’ file-input.txt Xóa dòng 10 đến dòng 20, sau đó tạo file mới sed ‘1,20d’ file-input.txt > file-output.txt Xóa các dòng có … Continue reading Các dòng lệnh cơ bản và nâng cao khi sử dụng Linux

Một số câu lệnh cơ bản và nâng cao MySQL

Cơ bản Login MySQL. mysql -u root -p Tạo user và Database. create database dbcuaban; create user ‘usercuaban’@’localhost’ identified by ‘passcuaban’; grant all on dbcuaban.* to [email protected]; FLUSH PRIVILEGES; Tạo table. CREATE TABLE ten_table(id INT(10) NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, cot1 VARCHAR(20) NOT NULL Unique, cot2 VARCHAR(50) NOT NULL, cot3 DATETIME NOT NULL) ENGINE=InnoDB; Chèn thêm 1 … Continue reading Một số câu lệnh cơ bản và nâng cao MySQL

Chuyển file HTML thành PDF hoặc Image với Linux

Cách 1. yum install fontconfig libXrender libXext xorg-x11-fonts-Type1 xorg-x11-fonts-75dpi freetype libpng zlib libjpeg-turbo wget https://downloads.wkhtmltopdf.org/0.12/0.12.5/wkhtmltox-0.12.5-1.centos7.x86_64.rpm rpm -Uvh wkhtmltox-0.12.5-1.centos7.x86_64.rpm Cách 2 Cài đặt evince yum install evince Cài đặt wkhtmltopdf wget https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/download/0.12.4/wkhtmltox-0.12.4_linux-generic-amd64.tar.xz Giải nén tar -xvf wkhtmltox-0.12.4_linux-generic-amd64.tar.xz Copy tới /usr/bin/ cp wkhtmltox/bin/wkhtmltopdf /usr/bin/ cp wkhtmltox/bin/wkhtmltoimages /usr/bin/ Lệnh chuyển HTML thành PDF wkhtmltopdf file.html file.pdf Lệnh chuyển HTML thành … Continue reading Chuyển file HTML thành PDF hoặc Image với Linux

Dùng rSync và SSH key để đẩy Data từ Nas lên Server Linux Centos

Ví dụ IP của server là: 100.100.100 IP của nas là: 111.111.111 CHẠY TRÊN SERVER Tạo SSH Key trên server Linux centos ssh-keygen -t rsa Tạo authorized_keys cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys Chmod cho Folder .ssh và File authorized_keys vừa tạo chmod 700 ~/.ssh chmod 600 ~/ssh/authorized_keys Cấu hình server Linux Centos nano /etc/ssh/sshd_config Sửa thành PubkeyAuthentication … Continue reading Dùng rSync và SSH key để đẩy Data từ Nas lên Server Linux Centos

Một số dòng code hay tùy chỉnh functions.php của WordPress

//Làm đẹp code HTML ngay hàng thẳng lối add_action(‘get_header’, ‘gkp_html_minify_start’); function gkp_html_minify_start() { ob_start( ‘gkp_html_minyfy_finish’ ); } function gkp_html_minyfy_finish( $html ) { // Suppression des commentaires HTML, // sauf les commentaires conditionnels pour IE $html = preg_replace(‘/<!–(?!s*(?:[if [^]]+]|!|>))(?:(?!–>).)*–>/s’, ”, $html); // Suppression des espaces vides $html = str_replace(array(“\r”, “\r\n”, “\n\r”, “\n\n”, “\t”), ”, $html); while … Continue reading Một số dòng code hay tùy chỉnh functions.php của WordPress