Mở Port trên Windows 10

Trên Windows 10

Mở Windows Firewall.

Click vào Inbound Rules -> New Rule

Chọn Custom -> Next

Chọn All Programs -> Next

Prototype chọn “TCP

Local Port chọn “Specific Ports

Nhập Port muốn mở ví dụ: 3389 -> Next

Scope -> Next

Action -> Next

Profile -> Next

Name -> Nhập tên ví dụ: “Remote Desktop

-> Done

Đối với máy tính cài Kaspersky

Vào Setting

Chọn Protection -> Firewall

Click Add

Nhập như hình bên dưới -> Click Save

Done !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *