Đặt mật khẩu bảo vệ File và Folder trong Nginx

Với WordPress thông thường chúng ta hay bảo vệ thư mực wp-admin và file wp-login.php

mat-khau-file-folder-wordpress

Bước 1: Tạo file chứa user và mật khẩu được mã hóa.

htpasswd -c /home/nginx/domains/websitecuaban.com/public/.htpasswd username password

với câu lệnh trên hệ thống sẽ tạo 1 file .htpasswd trong thư mục gốc /home/nginx/domains/websitecuaban.com/public/

Hoặc bạn cũng có thể vào: https://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/ để tạo thủ công.

Bước 2: Liên kết file cấu hình domain với user, mật khẩu vừa tạo.

Edit file:

/usr/local/nginx/conf/conf.d/websitecuaban.com.conf

Thêm dòng này để bảo vệ thư mục wp-admin

location /wp-admin {
 auth_basic "Administrator Login";
 auth_basic_user_file /home/nginx/domains/websitecuaban.com/public/.htpasswd;
 }

Thêm dòng này để bảo vệ file wp-login.php

location ~ ^/(wp-login.php) {
 include /usr/local/nginx/conf/php.conf;
 auth_basic "Administrator Login";
 auth_basic_user_file /home/nginx/domains/websitecuaban.com/public/.htpasswd;
 }

Chú ý: các dòng code phải nằm trong thẻ đóng:

server {
...code ở trong này...
}

Xong rồi khởi động lại nginx

service nginx restart

 

2 thoughts on “Đặt mật khẩu bảo vệ File và Folder trong Nginx”

 1. Hi bác Triều.
  Mình sử dụng code của bác để bảo vệ admin.php của xenforo
  Nhưng đang bị chỗ này, khi nhập đúng pass và user, thì trình duyệt lại download luôn file .php về máy :)
  Mình ko rõ còn thiếu chỗ nào, bác chỉ mình với ạ

  1. Chú ý: các dòng code phải nằm trong thẻ đóng:
   server {
   …code ở trong này…
   }
   bác đã làm như này chưa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *