Đặt mật khẩu bảo vệ File và Folder trong Nginx

Với WordPress thông thường chúng ta hay bảo vệ thư mực wp-admin và file wp-login.php

mat-khau-file-folder-wordpress

Bước 1: Tạo file chứa user và mật khẩu được mã hóa.

htpasswd -c /home/nginx/domains/websitecuaban.com/public/.htpasswd username password

với câu lệnh trên hệ thống sẽ tạo 1 file .htpasswd trong thư mục gốc /home/nginx/domains/websitecuaban.com/public/

Hoặc bạn cũng có thể vào: http://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/ để tạo thủ công.

Bước 2: Liên kết file cấu hình domain với user, mật khẩu vừa tạo.

Edit file:

/usr/local/nginx/conf/conf.d/websitecuaban.com.conf

Thêm dòng này để bảo vệ thư mục wp-admin

location /wp-admin {
 auth_basic "Administrator Login";
 auth_basic_user_file /home/nginx/domains/websitecuaban.com/public/.htpasswd;
 }

Thêm dòng này để bảo vệ file wp-login.php

location ~ ^/(wp-login.php) {
 include /usr/local/nginx/conf/php.conf;
 auth_basic "Administrator Login";
 auth_basic_user_file /home/nginx/domains/websitecuaban.com/public/.htpasswd;
 }

Chú ý: các dòng code phải nằm trong thẻ đóng:

server {
...code ở trong này...
}

Xong rồi khởi động lại nginx

service nginx restart

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *