Phân quyền files và thư mục cho WordPress

Tìm tất cả thư mục trong /home và phân quyền là 755 find /home/ -type d -exec chmod 755 {} \; Tương tự, tìm tất cả files trong /home và phân quyền là 644 find /home/ -type f -exec chmod 644 {} \; Sau đó mới chmod lại 2 file quan trọng wp-config.php và nginx.conf … Continue reading Phân quyền files và thư mục cho WordPress