Phân quyền files và thư mục cho WordPress

Tìm tất cả thư mục trong /home và phân quyền là 755

find /home/ -type d -exec chmod 755 {} \;

Tương tự, tìm tất cả files trong /home và phân quyền là 644

find /home/ -type f -exec chmod 644 {} \;

Sau đó mới chmod lại 2 file quan trọng wp-config.php và nginx.conf thành 444

chmod 444 nginx.conf

chmod 444 wp-config.php

Để bảo mật hơn khuyên dùng (chú ý sẽ không update, chỉnh sửa được plugin khi dùng cái này)

chown -R root:root /home/