Dùng rSync và SSH key để đẩy Data từ Nas lên Server Linux Centos

Ví dụ

IP của server là: 100.100.100

IP của nas là: 111.111.111

CHẠY TRÊN SERVER

Tạo SSH Key trên server Linux centos

ssh-keygen -t rsa

Tạo authorized_keys

cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

Chmod cho Folder .ssh và File authorized_keys vừa tạo

chmod 700 ~/.ssh

chmod 600 ~/ssh/authorized_keys

Cấu hình server Linux Centos

nano /etc/ssh/sshd_config

Sửa thành

PubkeyAuthentication yes
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys

Khởi động lại sshd

service sshd restart

Copy Privacy key lên trên NAS

rsync -avzhe “ssh -p 22” ~/.ssh/id_rsa [email protected]:/volume1/homes/user_nas/.ssh/

CHẠY TRÊN NAS

chmod 600 cho id_rsa

chmod 600 ~/.ssh/id_rsa

Chạy rsync

rsync -avzhe “ssh -p 22” /volume1/nas [email protected]:/server

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *