Hướng dẫn cài đặt CentMinMod từ cơ bản đến nâng cao

I.Cài đặt CentMinMod

Yêu cầu cấu hình RAM tối thiểu 256 MB cho CentOS 6 và 1 GB cho CentOS 7.

Cài đặt CentOS cho VPS login và làm theo các bước sau:

Bước 1:

Vào https://github.com/centminmod/centminmod/branches để xem gói cài đặt mới nhất. Hiện tại khi đang viết bài này thì là 123.08stable

branchname=123.08stable

Bước 2:

yum -y install wget nano bc unzip
branchname=123.08stable
wget -O /usr/local/src/${branchname}.zip https://github.com/centminmod/centminmod/archive/${branchname}.zip
cd /usr/local/src
unzip ${branchname}.zip
mv centminmod-${branchname} centminmod
cd centminmod

Bước 3:

./centmin.sh

Rồi chọn 1.
Hoặc có thể gõ trực tiếp bằng dòng lệnh

./centmin.sh install

Quá trình cài đặt CentMinMod có thể mất từ 20-30 phút tùy cấu hình.

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất sẽ xuất hiện các thông tin quan trọng nhớ copy và lưu lại ở đâu đó.

Chú ý phần PassWord Root của MySQL để xíu nữa thêm hoặc add Database.

II. Chuyển Website về VPS CentMinMod vừa tạo

Bước 1:

Chuyển DNS domain về IP của VPS ở trên.

Sau khi thay đổi xong bạn có thể kiêm tra bằng cách ping thử domain xem có trỏ về IP mới chưa.

Trong Windows thì vào:

RUN -> cmd -> gõ "ping websitecuaban.com"

Trong trường hợp vẫn chưa cập nhật thì bạn có thể edit file hosts để sử dụng tạm thời trong thời gian chờ DNS cập nhật.

C:\Windows\System32\drivers\etc

chỉnh sửa file hosts bằng cách thêm nội dung:

111.111.111.111     websitecuaban.com

trong đó 111.111.111.111 là địa chỉ IP của VPS.

Bước 2:

Thêm tên miền vào máy chủ CentMinMod

cd /usr/local/src/centminmod
./centmin.sh

Chọn số 2 -> Enter -> gõ websitecuaban.com (không có www.) -> gõ n (không sử dụng SSL) -> gõ user cho FTP -> gõ y (tự động tạo pass).

Chú ý lưu thông tin đăng nhập FTP sau này cần dùng.

Gõ 24 để thoát ra.

Bước 3: Tạo Database, User 

mysql -u root -p

nhập pass Root của MySQL lúc tạo, nếu quên thì dùng lệnh này

cat ~/.my.cnf

Login vô được rồi tiếp tục

create database dbcuaban;
create user 'usercuaban'@'localhost' identified by 'passcuaban';
grant all on dbcuaban.* to [email protected];
FLUSH PRIVILEGES;
exit

Bước 4: Retore website site của bạn.

Gõ:

cd /home/nginx/domains/websitecuaban.com/public

và upload Source code và Database lên trên đó. (Có thể sử dụng FileZilla với thông tin FTP lúc nãy hoặc wget tùy bạn)

Giải nén Source code

tar -xvf *.tar.gz

hoặc

unzip *.zip

Giải nén database nếu có

gunzip *.sql.gz

Import database

mysql -u usercuaban -p'passcuaban' dbcuaban < *.sql

Chỉnh sửa file wp-config.php với database, user và pass đã tạo.

Bước 4: Tối ưu

Cấp quyền cho WordPress có thể cài dặt và update Plugin

chown -R nginx:nginx /home/nginx/websitecuaban.com/

Cho phép nginx  permalink

edit file: /usr/local/nginx/conf/conf.d

Tìm đoạn:

location / {

# block common exploits, sql injections etc
#include /usr/local/nginx/conf/block.conf;

# Enables directory listings when index file not found
#autoindex on;

# Shows file listing times as local time
#autoindex_localtime on;

# Enable for vBulletin usage WITHOUT vbSEO installed
#try_files / /index.php;

}

Thay bằng đoạn:

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

Sửa lỗi 404 permalink

Edit file: /usr/local/nginx/conf/staticfiles.conf

Tìm và xóa đoạn:

location ~* \.(html|html|txt)$ {
……
}

Cuối cùng là khởi động lại Nginx

service nginx restart

III. Một số câu lệnh khởi động trong Nginx

1. Nginx
Trên centos 6:

Restart:

service nginx restart

Stop :

service nginx stop

Start:

service nginx start

Trên centos 7:

Restart:

systemctl restart nginx.service

Stop:

systemctl stop nginx.service

Start:

systemctl start nginx.service

2. PHP-FPM

Restart:

service php-fpm restart

Stop :

service php-fpm stop

Start:

service php-fpm start

Trên centos 7:

Restart:

systemctl restart php-fpm.service

Stop:

systemctl stop php-fpm.service

Start:

systemctl start php-fpm.service

3. MariaDB (MySQL)

Restart:

service mysql restart

Stop :

service mysql stop

Start:

service mysql start

Trên centos 7:

Restart:

systemctl restart mariadb.service

Stop:

systemctl stop mariadb.service

Start:

systemctl start mariadb.service

Done!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *