Tổng hợp kiến thức Jquery, JavaScript

Vòng lặp Get hoặc Set tất cả giá trị cho TABLE

$('table tr').each(function() {
    $(this).find("td").text('Hello');    
 });

Checked nhiều input radio chung ID cùng lúc

jQuery(document).ready(function($) {
	$("input[id^='delete_option1']").prop("checked", true);
});