Tổng hợp kiến thức Jquery, JavaScript

Delay khi onkeyup

//Sử dụng function này
function delay(callback, ms) {
 var timer = 0;
 return function() {
  var context = this, args = arguments;
  clearTimeout(timer);
  timer = setTimeout(function () {
   callback.apply(context, args);
  }, ms || 0);
 };
}

//Demo bên dưới 500ms sẽ chạy Log 1 lần, Bình thường thì gõ tới đâu chạy đến đó.
$('#input').keyup(delay(function (e) {console.log('Time elapsed!', this.value);}, 500));

Checked nhiều input radio chung ID cùng lúc

jQuery(document).ready(function($) {
	$("input[id^='delete_option1']").prop("checked", true);
});

Vòng lặp Get hoặc Set tất cả giá trị cho TABLE

$('table tr').each(function() {
  $(this).find("td").text('Hello');  
 });

Hành động Checked hoặc Unchecked trong checkbox

$("#checkbox").change(function() {
 if(this.checked){   
   alert('Đã check');
  }
  else{
   alert('Đã uncheck'); 
  }        
});

One thought on “Tổng hợp kiến thức Jquery, JavaScript”

 1. thật sự mà nói nếu không đọc bài này, mình không biết Jquery, JavaScript là gì luôn, giờ đã hình dung ra đc xíu rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *